Odbor zemědělské výroby MZe


     Firma HVS Group a.s. vytvořila pro Odbor zemědělské výroby MZe
informační  systém   Jednotné  registrace  firem  zabývajících  se  ro- stlinnými komoditami.
     Myšlenka vzniku takového  registru vyvstala  při přípravě na fyto- sanitární screening v Bruselu, který se konal na přelomu října a listo- padu roku 1999. Vznikem registru splnila Česká republika ustanovení Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Zde je stanovena povinnost členských  států zajistit  úřední registraci  dodavatelů reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

     Předmětem Jednotného registru firem je vedení evidence právnic- kých nebo fyzických osob, které vykonávají činnost podléhající:
· registraci podle zákona č.92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
  pěstovaných rostlin ve znění zákona č.357/1999 Sb. (ÚKZUZ),
· udělení licence v lesním hospodářství podle zákona č.289/1995 Sb.,
  o lesích,
· rozhodnutí o registraci  podle zákona  č.147/1996 Sb., o rostlinolé-
  kařské péči ve znění zákona č.409/2000 Sb.

     Vedení Jednotného registru firem má význam jak pro státní sprá-
vu, tak pro samotné žadatele, především v činnostech:
· uceleného pohledu na výrobu, dovoz, příp. vývoz rozmnožovacího
  materiálu a na jeho kvalitu,
· formou jednoho podacího místa zefektivnit přihlašování a změnové 
  řízení v Jednotném registru firem,
· přidělením jednoho kódu Jednotného registru firem jako identifikač-
  ního znaku pro orgány státní správy.