Státní rostlinolékařská správa (SRS)

 
     Za účelem zajištění průběhu správních procesů v oblasti registrace osob pro účely rostlinolékařské péče a vedení úředního registru těch-
to osob  v  souladu  se  zákonem č. 147/1996 Sb.  ve  znění  zákona
č. 409/2000 Sb. a  vyhlášky  MZe č. 41/2001 Sb. vyvíjí  naše firma
modul s názvem FYTOREGISTR.
 
     Tento modul:
· přijímá  na jednotném  registračním  místě SRS  žádost o registraci
  osob  z  podacího místa  Jednotného registru firem  zabývajících se
  rostlinnými komoditami, kterého zřizovatelem je Odbor zemědělské
  výroby MZe,
· vytváří pro každého žadatele dokument o zahájení správního řízení
  ve věci  registrace osob  se sdělením,  že  žádost  byla  postoupena 
  k prověření,
· zajišťuje  rozeslání  obsahu  žádosti na místně příslušná pracoviště
  SRS, kde dochází k ověření údajů žádosti formou místního šetření,
· je-li  výsledkem  místního šetření kladné stanovisko,  podací místo
  SRS  požádá  podací  místo  Jednotného  registru  firem o přidělení
  registračního místa a vydá rozhodnutí o registraci osob,
· v případě zamítnutí žádosti na základě místního šetření vydá podací
  místo SRS rozhodnutí o zamítnutí registrace osob,
· výsledky  rozhodnutí  o registraci  osob  předává do Jednotného re-
  gistru firem zabývajících se rostlinnými komoditami.