Státní veterinární správa ČR (SVS)

 
     Firma HVS Group a.s. řeší část informačního systému SVS zabýva- jícího se podporou výkonu státního veterinárního dozoru na území ČR v rozsahu zákona č.166/1999 Sb., v platném znění. Tento informační systém se skládá z odborných modulů, které řeší odbornou problema- tiku:
· evidence akcí kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz,
· evidence akcí státního veterinárního dozoru nad povinnostmi chova-
  telů a dalších povinných osob stanovených zákonem č.166/1999 Sb.
  v oblasti ochrany zdraví zvířat,
· evidence nákaz a jejich ohnisek od nahlášení podezření až po vylou-
  čení podezření nebo zdolání ohniska nákazy,
· vnitrostátního veterinárního hygienického a ekologického dozoru,
· zpracování výsledků veterinární prohlídky jatečních zvířat,
· dozoru nad prvovýrobou syrového kravského mléka určeného k lids-
  ké spotřebě,
· evidence kontrol plnění zákona č.246/1992 Sb., v platném znění na
  ochranu zvířat proti týrání,
· vydávání veterinárních dokumentů podle platné legislativy.
     Tento informační systém je postupně budován od roku 1993. 
     V současné době prochází celý informační systém rozsáhlou rekon- strukcí, která v sobě zahrnuje nejen nové odborné požadavky na sou- časnou nákazovou situaci v ČR, ale také jsou zohledňovány požadavky EU na SVS.

     Tyto odborné moduly jsou provozovány na více než 270 pracoviš- tích SVS po celé ČR. Přenosy získaných dat jsou realizovány pomocí privátní satelitní sítě.