Ústřední kontrolní a výzkumný ústav zemědělský (ÚKZUZ)

 
     V souvislosti se schválením  zákona  č. 92/1996 Sb.,  o odrůdách,
osivu a sadbě pěstovaných rostlin vypracovala naše firma pro Odbor
osiva a sadby ÚKZUZ  informační systém  Uznávání a kontroly oběhu
rozmnožovacího materiálu.
     Základní modul OSIVA v sobě zahrnuje postupy související s uzná-
váním porostů  a  uznáváním osiva.  Tento modul  taktéž  zpracovává
evidenci travních směsí, ověřování porostů OECD pro vydávání návě-
sek, vydávání OECD a ISTA certifikátů. Součástí tohoto modulu je la-
boratorní část,  ve které se sledují laboratorní stanovení podle meto-
diky ISTA a výše jmenovaného zákona.
     Na modul OSIVA navazují další odborné moduly, které řeší specia-
lizovanou odbornou problematiku:
· ELISA (modul řeší laboratorní vyšetření sadby brambor - vyšetřuje
  se   přítomnost   virových  chorob,   dále  se  vyšetřuje   bakteriální
  kroužkovitost, případně hnědá hniloba),
· VEGETAČNÍ ZKOUŠKY (podmínkou certifikace  OECD v rámci uzná-
  vání osiva jsou vegetační zkoušky, které zajišťují zkušební stanice
  ÚKZUZ),
· NÁVĚSKY (modul řeší tisk návěsek,  tisk  a vydávání OECD a ISTA
  certifikátů),
· FAKTURACE (novela zákona č. 92/1996 Sb.,   zpoplatnila vybrané
  činnosti ÚKZUZ,  znamená to,  že tento modul na  základě provede-
  ných činností automaticky vytváří faktury pro jednotlivé žadatele).
 
     Samostatnou kapitolou je modul REGISTR. Zákon č.92/1996 Sb.
ukládá vést evidenci a registraci semenářských firem.  Tento modul
je součástí  Jednotného registru  firem  zabývajících  se rostlinnými
komoditami, kterého zřizovatelem je Odbor zemědělské výroby MZe.
 
     Celý informační systém je v rutinním provozu od července roku
1996.  Od té doby celý systém doznal řady změn především z legi-
slativních důvodů.